Ravnsbjerg IF generalforsamling

Referat af generalforsamling i Ravnsbjerg IF 2020

Mødested:              Hald Ege Idrætscenter   

Klokkeslæt:             19.30

Dato:                        1. oktober 2020

Protokolfører:        Randi Lunddorf Lund

Dirigent:                  Torben Christensen

Deltagere:               11 fremmødte

 

 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  1. Formandens beretning.
  2. Beretninger fra aktivitetsudvalgene.

-senior

-ungdom

-drift

  1. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  2. Indkomne forslag, se bilag vedr. vedtægtsændringer.
  3. Valg af bestyrelse og udvalgsformænd (direkte valg).

-Formand

-Næstformand

-Kasserer

-Fodbold, senior

-Fodbold, ungdom

-Drift

-Aktivitet

På valg er Johnny K. Hansen, Ole Jensen, Keld Lund, Søren Gaardsdal,

Randi Lund og Thorbjørn Arvesen (ønsker ikke genvalg).

  1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
  2. Valg af to revisorer.
  3. Valg af fanebærer.

 

 

Ad 1 – Valg af dirigent og protokolfører

Torben Christensen blev valgt til dirigent og Randi Lunddorf Lund til protokolfører.

Dirigenten kunne konkludere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

 

Ad 2 – Formandens beretning

Formand Johnny K. Hansen fremførte sin beretning. Beretningen vedlægges referatet.

 

 

 

Kommentarer til beretningen:

Kiosken

Henrik Hermansen kommenterede på kioskarbejdet på Viborg Stadion, hvor Ravnsbjerg IF hjælper mod betaling af ca. 40.000 om året. Henrik tilkendegav, at der blandt nogle trænere på trænermødet var stor utilfredshed med, at Ravnsbjerg IF skulle stille med hjælpere til kioskarbejdet og i øvrigt var det for diffust, hvad pengene gik til i klubben. Man skulle overveje at ”sælge” kioskarbejdet bedre og være mere konkret i udmelding af, hvad pengene går til.

Endvidere bemærkede Henrik, at bestyrelsen burde lytte til den kritik, som en del af trænerne fremførte.

 

Johnny bemærkede, at bestyrelsen er i gang med at udarbejde en pjece, der bl.a. beskriver hvilke forventninger vi som klub har til de forældre og børn, der melder sig ind i RIF.

Endvidere vil vi forsøge at ”sælge” kiosken bedre.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 3 – Beretninger fra aktivitetsudvalgene

Ungdom

Ungdomsudvalgsformand Søren Gaardsdal rapporterede om status i ungdomsafdelingen, herunder at bl.a. pigefodbolden har gode vilkår. Måske skulle man overveje at nedsætte et ”pigeudvalg”, da pigegruppen efterhånden er stor.

Viborg Q samarbejdet har ikke helt levet op til vores forventninger, hvorfor bestyrelsen har valgt at stoppe samarbejdet med Viborg Q pr. årsskiftet 20/21.

Søren har indtil nu deltaget som RIF´s repræsentant i FK-regi. Denne plads er nu overgivet til Keld Lund.

 

Senior

Johnny K. Hansen orienterede om, at old boys kører fint.

Det ser imidlertid ikke så godt ud hos de unge seniorer, hvorefter bestyrelsen har besluttet at skære ned i udgifterne, således dette nu kører på næsten frivillig basis. Der er 1 hold i serie 3.

Vi har et godt samarbejde med Løgstrup og indtil videre holder vi fast i senior-afdelingen for at beholde RIF som en ”hel” klub.

 

Drift

Ingen bemærkninger.

 

Ad 4 – Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kasserer Ole Jensen gennemgik regnskabet og dette blev godkendt af de fremmødte.

 

Ad 5 – Indkomne forslag, se bilag vedr. vedtægtsændringer

Randi Lunddorf Lund gennemgik de ændringer til vedtægterne, der var udsendt på forhånd sammen med dagsordenen. Der var ingen kommentarer og disse blev godkendt. Vedtægterne tilrettes i henhold hertil.

 

Ad 6 – Valg af bestyrelse

Johnny K. Hansen, Ole Jensen, Keld Lund, Søren Gaardsdal, Randi Lund og Thorbjørn Arvesen (ønskede ikke genvalg) var på valg.

Johnny K. Hansen, Ole Jensen, Keld Lund, Søren Gaardsdal og Randi Lund blev alle genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Rasmus Jacobsen.

Ad 7 – Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Mette Hermansen og Frank Lyngsøe blev valgt.

 

Ad 8 – Valg af to revisorer

Det blev vedtaget, at Finn B. Jensen fortsætter som revisor.

 

Ad 9 – Valg af fanebærer

Det blev vedtaget, at Søren Gaardsdal fortsætter som fanebærer.

 

Ad 10 – Eventuelt

Torben Christensen spurgte til klubben 50 års jubilæum her i 2020.

Johnny orienterede om, at man i bestyrelsen ad to omgange havde planlagt jubilæet til afholdelse, men at Corona var kommet i vejen. Vi planlægger derfor at fejre klubbens 51 års jubilæum i 2021.

 

Bestyrelsen følger op på æresmedlemmer i klubben.

 

Farvel til Thorbjørn Arvesen

Stor tak til Thorbjørn for hans deltagelse i bestyrelsesarbejdet i RIF.

 

 

 

01.10.2020

 

 

RAVNSBJERG IDRÆTSFORENING

GENERALFORSAMLING

Ravnsbjerg Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling:

d.01.10.20 kl.19:30 i Hald Ege Idrætscenter, Birgittelystvej, Hald Ege, 8800 Viborg.

 

Dagsorden

Vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer

Alle interesserede er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. marts 2019.

Med venlig hilsen

Ravnsbjerg IF / Bestyrelsen